خوابم مياد نمی دونم چی بگم ...........

/ 4 نظر / 12 بازدید
دنسر

خب يه نگاه به ساعت بنداز . برو بخواب عزيز

پونه

حرف گوش كن برو بخواب

نرگس

می تونی بگی ! چی خواب ديدی يا بعد از خواب بگی چی می خواستی بگی دير نمی شه