stonir2.jpg

سنگها و آدمها - مقاله کامل

مقاله زیر نتیجه یک ماه تحقیق شخصی من در زمینه سنگساره که از یه دید متفاوت فقط از نظر سیر تاریخی به اون پرداخته و فکر می کنم که به حد کافی روشن کننده باشه. لطفا نه منزجر بشید نه به هیجان بیاید  فقط نظر شخصیتون رو برای بحث بذارید.

در طول تاريخ ارتباط بسيار نزديکي  بين سنگها و آدمها بوده است بطوريکه بدون سنگ انسان آرامش نداشت و ندارد؛ نه جسمي و نه رواني. آرامش جسمي از غارها آن نخستين پناهگاههاي بشر مي­آمد و آرامش رواني از خدايان سنگي. سنگها اولين خداياني بودند که بشر به خدايي منصوب کرد و بعد نظاره گر هوسها و آمالش شد. اين خدايان سنگدل براي باران که همه هستي بني­آدم بوده و است تنها خون پاک ترين معصومه­هاي انسان  را در پاي خود مي­پذيرفت. اين سنگها گاهي هم خود باران مي­شدند و بر سرمرتدين مي­باريدند, سنگسار!

سنگسار يکي از قديمي ترين مجازاتهاي عهد باستان است که براي گناهان بزرگ در نظر گرفته شده بود. اين مجازات  در يونان و ايران باستان و ساير جوامع سامي نژاد رواج داشته است و مجازاتي براي تنبيه مرتدين و يا نقض کنندگان قوانين جنسي اجتماع بوده است که هدف آن علاوه بر حذف مجرم, ايجاد ترس و وحشت در دل باقيماندگان جهت عدم تکرار خطا بوده است. پيش از هر اظهارنظري مروري بر تاريخچه اين حکم مي­تواند براي ما روشن کننده باشد.

 

سنگسار در سومر

قديمي‌ترين قوانين‌ بشر که به صورت مکتوب به دست ما رسيده است لوحهاي سومري متعلق به دوره‌ي سلسله‌ي سوم سومر و پادشاهي اوروکاگيناست که در شهر لاگاش بين‌النهرين کشف شده‌اند و قدمت آنها به 4400 سال مي‌رسد. در يکي از اين لوحها حکم سنگسار با متن زير کنده کاري شده است:

"کسي را که دزدي کرده و زني را که با دو مرد زناشويي کرده بايد سنگسار کرد. آنها را بايد با سنگ‌هايي که نيت شيطاني آنها بر روي آن حک شده سنگسار کرد. زني را که به مردي چيزي را که نبايد مي‌گفته [آن کلمات روي لوح ناخوانا هستند]، گفته است بايد دهانش را با آجر پخته کوبيد تا دندان‌هايش خرد شوند. آجري که گناه و جرم آن زن بر روي آن حک شده است".

300 سال بعد در قوانين مشهور حمورابي حکم سنگسار زن زنا کار به غرق کردن وي تغيير يافت.

سنگسار در ايران باستان

 

سنگسار در ايران باستان نيز صورت مي پذيرفته است. در دوره امپراطوري هخامنشيان خيانت به وطن و ارتباط با کنيزان شاه با مجازات سنگسار روبرو مي شده است. همچنين در دوره ساسانيان که برخلاف هخامنشيان دوران حکومت موبدان است مجازات مسيحيت بعنوان ارتداد با سنگسار پاسخ داده مي شده است که اين حساسيت ساسانيان ناشي از نفوذ مذهب تمدن رقيب, رم,  به مرزهاي غربي ايران بوده است.

 

سنگسار در تورات

 

در تورات که مخاطبانش در سرزمينهاي باستاني سومر و آشور زندگي مي­کردند, بيست و شش بار به مجازات سنگسار اشاره شده است که سه مرتبه آن حکم سنگسار براي گاوي است که با شاخ خود کسي را بکشد (کتاب خروج 21-28 و 21-29 و 21-32). ديگر بار سخن از ترس موسي از سنگسار شدن توسط مصريان است زيرا بني اسرائيل از حيواناتي که کشتنشان براي مصريان مکروه است براي خداي خود قرباني کرده اند (خروج 8-26). پس از اينکه موسي قوم خود را از چنگ فرعون درآورد اينبار توسط قوم خود, بني اسرائيل به سنگسار تهديد مي­شود زيرا به منطقه­اي خشک و بي­آب وارد شده­اند و بني اسرائيل موسي را موجب تشنگي و بدبختي خود مي­دانند(خروج 17-4). ششمين بار خدا به مردم مي­گويد که مي­خواهد با آنها سخن بگويد و اگر کسي به کوه سينا نزديک شود بايد سنگسار گردد حتي اگر حيوان باشد (خروج 19-13). مورد هفتم سنگسار کسي است که فرزند خود را براي خداي مولک قرباني کند (لاويان 20-2). هشتم جادوگر است که بايد تحت هر شرايطي سنگسار گردد (لاويان 20-27). نهمين و دهمين بار ماجراي جواني است که به خدا کفر مي­گويد و خدا به موسي مي­گويد که بايد او را سنگسار کنيد و از اين پس هم بايد هر کافري را سنگسار کرد(لاويان 24-14 و 24-15). يازدهمين بار ادامه ماجراي همان جوان کفرگوست (لاويان 24-23). دوازدهمين سنگسار در ماجراي کسي مطرح شده که قانون روز سبت را شکسته و به خواست خدا موسي او را سنگسار مي­کند (اعداد 15-35). سيزدهمين و چهاردهمين دفعه حکم تورات در سنگسار کردن کسي است که بقيه را به بت پرستي دعوت کند و دوبار سخن از سنگسار رانده است (تثنيه 13-9 و 13-10). مورد پانزدهم را عينا کلمه به کلمه از ترجمه تورات مي­آورم که البته بر خلاف ظاهر خشنش همانطور که در آخر خود مي­گويد بيشتر يک تهديد به نظر مي­رسد!

"اگرمرديپسرلجوجوسرکشيداشتهباشدکهبا وجودتنبيهاتمكرروالدين،ازايشاناطاعتنكند،  دراينصورتبايدپدرومادرشاورانزدريش سفيدان شهر ببرند و بگويند: «اينپسرمالجوج و سرکشاست،حرفماراگوشنمي کندوبه ولخرجيوميگساريمي­پردازد.»آنگاهاهاليشهراوراسنگسارکنندتابميرد.  بهاينطريق، شرارتراازميانخوددورخواهيد کردوهمه جواناناسرائيلاينواقعهراشنيده،خواهندترسيد." (تثنيه 21-18 تا 21-21)

مرتبه شانزدهم حکم سنگسار براي دختري است که در زمان ازدواجش باکره نباشد (تثنيه 22-21). هفدهم حکم سنگسار زن و مردي است که در داخل حصار شهر و نه خارج از آن هم بستر شوند در حاليکه دختر نامزد داشته است (تثنيه 22-23 و 22-24). هجده سنگسار علخان نامي به فرمان يوشع به دليل دزدي از غنايم است (يوشع 7-25). نوزده بني اسرائيل پس از شکست در جنگ و اسارات زنان و کودکانشان قصد سنگسار داود مي­کنند (اول سموئيل 30-6). بسستمين بار, بني اسرائيل فرستاده پادشاه ادونيرام را سنگسار مي­کنند (اول پادشاهان 12-18). در بيست و يکمين و دومين باري که در تورات سخن از سنگسار رفته است ملکه ايزابل به فرماني نابوت را به گودال سنگسار مي­فرستد (اول پادشاهان 21- 10 و 21-13). بيست و سومين بار همان ماجراي بيستمين بار است که در کتاب دوم تواريخ يادآوري شده (دوم تواريخ 2-18). بيست و چهارمين مرتبه ذکر کلمه سنگسار, ماجراي سنگسار کردن زکريا توسط علماي يهود است (دوم تواريخ 24-21). در ماجراي دور ودراز زيبا رويي خيانتکار که ماجرايي خواندني دارد بيست و پنجمين و ششمين بار سخن از سنگسار مجرم به ميان آمده است (حزقيال 16-40 و 23-47).

اينها بيست و شش موردي بودن که در تورات از سنگسار سخن گفته شده است. نکته­اي که بيانش اهميت بسيار زيادي دارد اين است که در کتاب تورات نحوه اجراي تمام احکام و مراسم مذهبي با ذکر تمام جزئيات نوشته شده است؛ بطوريکه خواننده را خسته و عصبي مي­کند. چيزي که اين ميان بسيار تامل برانگيز است آننکه در کتاب توراتي که براي هر حکمي نحوه آرايش مو ولباس خاصي را معرفي کرده است که بدون آن اعمال شرعي نيستند راجع به نحوه سنگسار کردن سکوت کرده و کوچکترين اشاره اي به نحوه اجراي حکم نمي­کند! گمان نزديک به يقين اين است که اين, به دليل رواج و شناخته شده بودن سنگسار در بين قوم بني اسرائيل است. بني اسرائيل به حدي با سنگسار آشناست که حتي در کتاب سختگير تورات هم از نحوه اجراي آن سخني نرفته است!

 

سنگسار در قرآن

 

در قرآن شش بار سخن از سنگسار رفته است که هر شش بار سخن از تهديد به سنگسار کردن مرتدين است. اين مرتدين کساني نيستند جز اصحاب کهف (کهف آيه 20), نوح (شعرا آيه 116), ابراهيم (مريم آيه 46), شعيب (هود آيه 91), دو پيامبر بي نام (يس آيه 36) و يک پيامبر بني اسرائيل (دخان آيه 20) که همگي رفتار و کنشي بر خلاف جوامع سنتي خود داشتند و در ميان بت پرستان سخن از خداي يگانه مي­گفتند و به جرم ارتداد از سوي قوم خويش تهديد به سنگسار شدند. در قرآن هيچگاه از سنگسار بعنوان حکم سخن رانده نشده و همواره از سنگسار بعنوان روش تهديد  بت پرستان نسبت به يکتاپرستان ياد شده است.

 

احکام بومي يا الهي

 

هرگاه پيامبري در رسالت خويش موفق مي گرديده و پيروانش فزوني مي يافته اند, مردم گرداگردش ساير مسايل ذهني خود از او بعنوان پل بشر و حقيقت مي پرسيده اند. اينکه با دزد چه کنيم و با زنا کار و با کافر و با مرتد. در اينجا هر پيامبري بسته به روش و منش و فرهنگ خود و قومش راههايي ارائه مي داده که اغلب همان رسوم پيشينيان بوده است؛ چه آنکه خود پيامبر هم تربيت شده فرهنگ قوم خود بوده است. چنان است که پيش از اسلام حج تقريبا با همين روش صورت مي پذيرفته و حاجيان اللهم لک لبيک هم مي گفتند و گرداگرد کعبه مي چرخيدند. روشي که با اخراج بتها از خانه خدا ادامه يافت و يا حد زدن دزد و گردن زدن قاتل و يا تحريم جنگ در ماههاي حرام که قدمتي بيش از اسلام دارند. از اينرو بومي بودن احکام شاه کليد برقراري ارتباط يک دين با عامه مردم بعنوان مخاطب خويش بوده است به نحوي که نه تنها پس از 1400 سال قوانين آن دوره بايد اصلاح شوند بلکه در همان 1400 سال پيش هم قوانين جهانشمولي نداشته است و براي ورود به سرزمينهاي جديد بايد اصلاح شده و به شکل باورهاي مردم سرزمين جديد در مي­آمده است. چيزي که عملا با ورود اسلام به هر منطقه رخ داد و همزمان همراه با سرزمينهاي جديد, فرق و شعبه هاي اسلامي جديد نيز ايجاد شد. همان تفاوت فاحشي که بين اسلام سودان و سومالي با اسلام ايراني و مصري و عربستاني است. ملغمه­اي از مسلمانان که همديگر را از يهوديان (!) هم بدتر مي­دانند! البته اصلاح قوانين ديني چيزي است که در دوره حضور پيامبران هم صورت مي پذيرفته است و گاهي حکمي که از سوي مردم پذيرفته نمي شده است تغيير مي يافته است که چند مورد آن در قرآن وجود دارد و به آيات ناسخ و منسوخ معروفند.

 

سنگسار در قوانين جزايي ايران

 

متن قانون سنگسار در قوانين جزايي ايران پس از 4400 سال که از قوانين نوشته بر الواح گلي اوروکاگيناي پادشاه مي­گذرد بدين شکل نگاشته شده است:

ماده 23 - تبصره 2 - عدم حضور يا اقدام قاضي صادر كننده رأي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قاضي مجري حكم اجرا مي شود ، مگر اينكه زناي محكوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وي از گودالي كه در آن قرار گرفته است فرار كند كه در اين دو مورد حد ساقط مي شود و مقام قضايي مجري حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد . همچنين است اگر مورد ، مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 باشد كه در اين صورت مطابق تبصره ماده 17 اين آيين نامه عمل مي‌شود .

 

عدالت در اجراي حکم سنگسار

 

فارغ از تاريخچه و درستي يا

/ 20 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شيطونک

به به ميبينم که داداش مهدی خودمون کولاک کرده ای ول کاکو آخ جون برم بشينم بخونم چقدر دلم تنگيده بود واسه نوشته هات اجازه ميدی با ذکر منبع مقاله ای که نوشتی بذارم تو وبلاگم تا چهار بیشتر نفر بخونن يه حالی ببرن؟ راستی یادم رفت بگم شیطونک ورود ممنوع حالا شده شیوا تو وبلاگ شاد ۲۳ بيای اونورا خوشحال ميشم چه جالب اومدم اینجا انگار اومدم خونه یه آشنا دلم واسه اسلوموشن هم تنگ شده بود اینجا دیدمش دل نمیکنم برم مواظب خودت باش داداش گلم فعلا بای بای تا بیام نظر بدم در مورد مقاله

امير آرام

تو بگو با چه اميدي چشم به راه تو بمونم وقتي كه از ته چشمات ته قصه رو مي خونم

شيطونک

سلام مرسی از اين همه زحمتی که کشيدی واسه اين مقاله چه جالب نميدونستم ايرانيان باستان هم سنگسار داشتند يه سری احکام تورات هم خيلی برام جالب بود مثلا همين حکم سنگسار واسه گاوي که با شاخش کسي رو بکشه حالا اگه ما اینو و موردای مشابهه مضحک و چماغ کنیم بخوایم بزنیم تو سر آقایون میگن نه این حکم خدا و موسی نیست و تورات تحریف شده و .... من واقعا برام سوال شده وقتی به سنگسار اعتراض میکنیم میگن حکم خداو پیغمبرشه نمیشه تغییر داد اما چطور خیلی از احکام و تغییر دادن مثل حق طلاق واسه زنها و اجازه ی زن اول واسه ازدواج و مجدد و ..... این حکم که به قول شما یه حکم بومی و باستانی وحشیانه است و مخصوص همان زمان هستش رو نمیشه تغییر داد به هر حال مرسی از این همه اطلاعاتی که بهمون دادی و مرسی از اینکه اجازه دادی مقالتو تو وبلاگم بذارم میدونی از چی بیشتر خوشم اومد؟ از اینکه بازم از ابتدا توضیخ دادی مثل قضیه Big Bang

*(`'·.¸(`'·.¸* گروه ایرانشناسی*¸.· '´) ¸.·'´)*

گروه ايرانشناسي پرشين بلاگ از وبلاگ نويسان فعال و علاقمند دعوت به همکاري مينمايد. تيم ايران شناسي پرشين بلاگ ازتمام کاربران فارسي زبان دنياي مجازي دعوت به همکاري مينمايد تا اطلاعات مربوط به استانهاي مختلف ايران و شهرهاي دور و نزديک را در اين مجموعه با کمک هم گردآوري کنيم. ما ميتوانيم . . . www.iranset.persianblog.ir

شانس شقايقی

به شب می سپارم تو را تا نسوزد به دل می سپارم تو را تا نمیرد میشه بهم سر بزنی؟ ایندفعه نیاز دارم... دلنوشته ام را برایت نوشتم بیا و قطره اشکی ز گونه ام بردار... وحید

ابی

درود مهدی جان واقعا خسته نباشی و آفرين بر تو که با اين همه حوصله و پشتکار سعی در آگاه کردن خود و ناآگاهان داری. من که واقعا استفاده کردم. دستت درد نکنه(شايد هم چشمت) شايد برای چنين تحقیق هايی موضوع روزه از نظر دلايل نقلی و عقلی و مقايسه آنها با علم پزشکی و همچنين تجربه روزه گيری که اکثريت تجربه اش راداشتن مناسب باشه

ابی

درود اينم يک مقاله مرتبط (شايد به کار آيد) http://siyasat.blogsky.com/?PostID=68

==--_کردوان_--==

با درود درباره ی ایران باستان اگر سندی دارید رو کنید وگرنه تهمت نزنید

علیک سلام برخی سوالاتی که مطرح کردی کاملا بی ربطه به جای اینکه به اصل مطلب و فلسفه وجودی آن بپردازی بیخودی دچار سوالات بی معنی و بی مفهوم شدی و بعد خودت هم شروع کردی به پاسخگویی و نتیجه گیری. مانند این مسئله که اگر فرد مجرم قوی باشد می تواند از گودال فرار کند و این عین بیعدالتی!