با توجه به قدمت و اعتبار موسسه national geography احمقانه است که اين مساله را يک اشتباه فرض کرد مخصوصا وقتي که مي بينيم  اين نشريه نام جزاير کيش و لاوان را هم که کسي بر آن ادعايي ندارد به عربي نوشته و يا در کنار آن جزاير سه گانه ايراني نوشته (اشغال شده توسط ايران)  اين به چه مفهومي است ؟ راستي چرا در نسخه قبلي همين نشريه نامي از خليج عربي مطرح نبود؟ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تاريخچه منطقه گواه بر ايراني بودن جزاير سه گانه ايران است . تا همين چند صد سال اخير چيزي که امروز امارات نام دارد و مقر حکومت خوش نشينان شده است بخشي از خاک ايران بود که توسط انگليسي ها از ايران جدا شد . همين انگليسي ها بعدا طبق قرار دادي فقط سه جزيره تنب و ابوموسي را به ايران بازپس دادند و بقيه اش شد امارات .

عربها مهاجراني بودند که به اين مناطق رسيدند در حاليکه از پيش از تاريخ ايرانيان حاشيه نشين اين خليج بودند . در ضمن در ايران هيچکس به درياي عمان نمي گويد درياي ايران . هنوز هم اکثريت کرانه نشين اين خليج فارس ، پارسي هستند .

 پيشنهاد مي کنم اين موسسه از اين پس کنار نام آمريکا بنويسد :هند غربي اشغال شده توسط سفيد پوستان و يا فلسطين به جاي اسرائيل (اشغال شده توسط يهوديان) و يا عثماني بجاي کشورهاي عربي . روزگاري مرز ايران از چين و روسيه تا مصر و فرانسه بود . مي توان در پرانتز اينها را هم بخشهاي اشغالي ايران و يا برعکس نوشت . اگر نام گذاري بر اساس راي گيري باشد براي نام اسرائيل نيز به آرا مراجعه کنيم .

مخلص کلام اينکه دعوا بر سر يک اسم ، علي الظاهر احمقانه و تفرقه برانگيز است ، اما در باطن براي ايرانياني که همواره تحت فشار استعمارگران خارجي و استحمارگران داخلي بوده اند و در تاريخ معاصر خود نيز ملتي ناکام بوده اند حساسيت ويژه اي روي ايران زدايي پيدا کرده اند . شايد تاريخ ما تنها چيزي است که براي ما مانده است .

هميشه ما مجکوم به خويشتنداري در مقابل با عقب ماندگي هاي فکري منطقه مان بوده ايم و خواهيم بود . منطقه اي که در آن خيلي ها ايران را خطرناکتر از اسرائيل مي دانند . بينديشيم ، چه بايد کرد ؟ آيا براي جلوگيري از تفرقه بايد سکوت کنيم و يا ...

یک نکته فراموش نشود که اعتراض ما نباید به گونه ای باشد که حساسیت های نژادی را درپی داشته باشد .

فعلا...

/ 2 نظر / 19 بازدید
arezomand

فلسطين ( اشغال شده توسط غرب با نام مستعار يهود) سر بزن

علی

ای بابا ...